Praktijk informatie, diagnose, behandelplan, psychotherapeutische hulp

Praktijk informatie

Aanmelding en intake

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor een intake of voor meer informatie over mijn praktijk.
Zie hiervoor het contactformulier.

Na deze aanmelding volgt over het algemeen binnen twee tot drie weken een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vindt een globale inventarisatie van uw klachten en van uw verwachtingen ten aanzien van een behandeling plaats. We kijken samen of uw vraag en mijn aanbod op elkaar aansluiten. Indien dat zo is volgen een of meerdere onderzoeksgesprekken. Daarin nemen we uw levensloop en de door u ervaren klachten onder de loep. Op grond van de verzamelde gegevens volgt een diagnose en een behandelingsplan. In sommige gevallen kan besloten worden ook een psychodiagnostisch onderzoek met behulp van 1 of meerdere vragenlijsten te doen.

De duur van een behandeling hangt af van de duur en de ernst van de klachten. Een individuele zitting duurt 45- 60 minuten, een relatiegesprek beslaat 90 minuten. Gesprekken vinden meestal 1 keer per week plaats, maar in sommige gevallen een lagere is of hogere frequentie mogelijk en/ of wenselijk. Na een aantal therapiegesprekken hebben we een korte evaluatie om te zien of de behandeling aan uw verwachtingen voldoet. Zo nodig kunnen we het behandelingsplan bijstellen . Evaluaties van de behandeling kunnen indien gewenst vaker plaatsvinden.

^naar boven

Privacybescherming

Dit is voor mij een van de essentiële onderdelen van een behandeling. Het is belangrijk, dat u zich veilig voelt, om alles te vertellen wat voor de voortgang van de therapie nodig is. In mijn behandelingen onderschrijf ik de beroepsethische code voor psychotherapeuten. Dat betekent onder meer dat

  • geen informatie over uw behandeling gegeven wordt aan, - of besproken wordt met anderen, zonder uw toestemming
  • uw dossier zorgvuldig opgeborgen is
  • u recht heeft op inzage van uw dossier
  • uw dossier na 15 jaar vernietigd wordt, tenzij u wilt, dat dit eerder gebeurt.
  • tijdens de intake vraag ik u een privacyverklaring te tekenen, zodat er geen diagnose vermeld hoeft te worden op de nota.
^naar boven

Kosten en betalingsvoorwaarden

Psychologische en psychotherapeutische hulp wordt in principe door Nederlandse ziektekostenverzekeraars en door Internationale verzekeringen zoals Cigna of JSIS vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw type verzekering en of ik contracten heb afgesloten met uw verzekeraar.

Sinds 2015 heb ik geen contracten meer afgesloten met de Nederlandse zorgverzekeraars.
Ik ben echter BIG geregistreerd GZ psycholoog ( nr. 99025792325) en BIG geregistreerd psychotherapeut (09025792316), waardoor u over het algemeen bij een Nederlandse verzekeraar nog steeds 100% van de kosten vergoed krijgt indien u een restitutiepolis heeft, in het geval van een naturapolis zal dit ongeveer 70-80% zijn.
De kosten voor een behandeling worden door mij gedeclareerd volgens de richtlijnen van het zgn. "zorgprestatiemodel". Dit model werd per 01-01-2022 ingevoerd door de Nederlandse overheid en alle ziektekostenverzekeraars. U ontvangt iedere maand of ieder kwartaal van mij een nota met daarin de data en de duur van de consulten van de betreffende maand(en). U betaalt deze nota aan mij en vervolgens kan hij samen met de verwijsbrief doorgestuurd worden naar uw ziektekostenverzekeraar, die deze factuur afhankelijk van uw polis geheel of gedeeltelijk aan u zal vergoeden. De kosten van een behandeling zijn conform de voorschriften van de NZa ( Nederlandse Zorg Autoriteit).
De Internationale verzekeringen hebben allen hun eigen voorwaarden en (ruime) vergoedingen) die ik u graag mondeling kan toelichten.

Ik adviseer u om voor aanvang van de behandeling altijd zelf contact op te nemen met uw verzekeraar over de vergoedingen.

Coaching, mediation en supervisie worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. De tarieven hiervoor bespreek ik graag telefonisch met u. Soms krijgen cliënten coaching vergoed door hun werkgever. Ik kan daarvoor indien gewenst een offerte maken. Het zelfde geldt voor uitgebreid diagnostisch onderzoek.

Nota’s dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst voldaan te worden en geplande afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande sessie zonder kosten geannuleerd worden. In het geval van “no show” of te laat annuleren ontvangt u van mij een nota voor 50% van het normale uurtarief; deze nota wordt niet door de verzekeraar vergoed.

^naar boven

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de therapie, mijn persoon of mijn manier van werken, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. We kunnen dan proberen dit probleem samen op te lossen. Mijn ervaring is, dat we daarna meestal verder kunnen met de behandeling. Mocht dit toch niet lukken, dan kunnen we besluiten om de therapie te stoppen of om u door te verwijzen naar een collega. Met een ernstige klacht over mij of mijn therapie kunt u terecht bij:

^naar boven

Contactinformatie

Drs. Irma Jochems- de Ridder
Praktijk voor psychotherapie en coaching
Laan van Clingendael 153
2597 CC 's-Gravenhage
T : 070 406 02 06
E : info@irmajochems.nl
W : www.irmajochems.nl
lees meer

Irma Jochems


Praktijkwaarneming

Als ik langere tijd afwezig ben ( bijv. gedurende vakanties), zijn er collega's in de regio met wie ik nauw samenwerk, beschikbaar voor opvang van clienten. In eventuele crisissituaties kunt u zich het beste tot uw huisarts wenden.


Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.


Consultatie

Artsen, andere verwijzers of collega’s kunnen mij telefonisch of per e-mail benaderen voor overleg over cliënten, doorverwijzing of vastgelopen behandelsituaties.


WACHTLIJST INFORMATIE

Ik streef er naar om binnen twee tot drie weken na de aanmelding een eerste intakeafspraak aan te bieden. Als dit niet lukt zal ik dit tijdens de telefonische screening melden en u eventueel doorverwijzen. Na de intakeprocedure is er soms nog een wachttijd van een paar weken voordat er met de behandeling gestart kan worden. (July 2024) Een eventuele wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar, wel van mijn agenda en beschikbaarheid.

De NZa verplicht zorgaanbieders om integraal de volgende tekst op te nemen op de website:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”


Praktijk informatie, diagnose, behandelplan, psychotherapeutische hulp